Banner link

Проекти

Banner link

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Общи условия за ползване

I. ПРЕДМЕТ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.nuvalkov.com

Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Сайта.

Използването на цялото съдържание на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

Ако не сте съгласни с тези условия - моля  не използвайте www.nuvalkov.com

Настоящите Общи условия са в сила от 01.06.2021 г.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 • Наименование:  Начално училище “Инж. Георги Иванов Вълков“
 • Булстат / ЕИК: 176654523
 • Седалище и адрес на управление: Област Ловеч, гр. Луковит,

ул. „Св.Св.Кирил и Методи“ 15                  

 • Длъжностното лице по защита на личните данни: Жана Караславова 0887108760, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Телефон.: 069 752 332
 •  Надзорни органи:

    Комисия за защита на личните данни

    Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

    Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

III. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 •    „НИЕ“, „ДОСТАВЧИКА“, „АДМИНИСТРАТОРА“ е НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“
 •   „САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“, е уебсайта www.nuvalkov.com;
 •   "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.nuvalkov.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения;
 • „ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ“ по смисъла на настоящите Условия това са: всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.
 • "УСЛУГИ" на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта. За получаването на продукти се изисква заплащане.
 • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ - операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
 • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • „IP АДРЕС„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“

  1. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ има право, а в определени случаи и задължение да публикува на Сайта текстова, графична и друга информация във връзка с дейността си и предоставяните услуги, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта.
  2.  НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ се задължава да предоставя коректно информацията относно дейността си, която публикува в Сайта.
  3. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ има право да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в и под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.
  4. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“има право да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта.
  5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“  предоставя,  НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта.
  6. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на продуктите и услугите, които НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“  предоставя. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.
  7. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ има задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на  НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ които се задължават да не предоставя тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел, освен в предвидените от закона случаи. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“  се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 2. Потребителите на Сайта имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности.
 3. Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на е-mail адреса посочен по-горе с цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“  му предоставя за ползване чрез публикуването им в Сайта.
 4. Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта.
 5. Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“  с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта.
 6. Потребителят е длъжен да обезщети НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“   и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи, включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта.
 7. Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“  и всички трети лица, в случаите, в които Потребителят е извършил Злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“   и/или е довело до пропуснати ползи за НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“, нейни служители, потребители на услуги или за трети лица.
 8. Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на служителите на НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“   единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел.
 2. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта.
 3. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители.
 4. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 5. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.
 6. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 7. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати - като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други.
 • НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност за субективните възприятия и очаквания за качество и въздействние на предлаганите за продажба аудио и видеофалове от страна на Потребителя.
 • НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата.
 • НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

VII. УПОТРЕБА НА СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържащата се в сайта www.nuvalkov.com информация за:

 • текстoве
 • графични елементи
 • лого
 • снимков материал към страници, новини и събития
 • видеа
 • презентации

както и тяхното съставяне и начин на подредба са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Всяка употреба, включително и не само публикуване на текст или част от текст, както и графично изображение, функционалност или друга част от информацията на друго място без знанието и изричното съгласие на НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“, разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие.

Съдържанието в Сайта - текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв вид съдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“

Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ на Сайта, предоставено е на Потребителите само с информационна цел и може да бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите.

НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на сайта и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ и тя не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях.

VIII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИКИ (Cookies)

НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ няма да извършва обработване на лични данни на потребителите посещаващи сайта чрез автоматизирани технологии тип "бисквитки".

IX. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

X. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

XI. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия законодателството в Република

България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и

практика в електронната търговия;

(б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XXVII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите, чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.