Проекти

Banner link

В НУ“Инж. Вълков“- гр. Луковит стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

12

 

 

В НУ“Инж. Вълков“- гр. Луковит стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на 27.04.2021 г. в НУ „Инж. Вълков“-гр. Луковит бе доставено компютърно оборудване с операционна система Windows за нуждите на деца и ученици. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Училището участва в Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

През учебната 2020/2021 година, продължават дейностите по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

1

 

 

През учебната 2020/2021 година, продължават дейностите по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". В проекта са включени 5 деца от Подготвителна група, а заниманията се реализират два пъти седмично. По интересен и забавен начин те затвърждават знанията си за гласните звукове и техните букви, стремят се самостоятелно да съставят разказ по сюжетни картини с обща тематика. За всички деца има осигурени учебни помагала и образователни игри.

Проект "Социално-икономическа интеграция в Луковит"

HeaderОБЩИНА ЛУКОВИТ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ДВЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

 

Община Луковит започна изпълнението на проект, финансиран от две оперативни програми, който ще приложи интегрирани мерки за приобщаване на ромските уязвими групи. Административният договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ бе подписан на 05 март 2019 г.

Проектът BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция в Луковит“ се осъществява по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1. Общата му стойност е 872 018,50 лв., като се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в размер на 483 933,61 лв. и от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. в размер на 388 084,89  лв.

Партньори по проекта са СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево, НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит и Сдружение „Знание“ гр. Ловеч. Асоциирани партньори са Министерството на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и РЗИ-Ловеч.

Основните дейности, които ще се изпълняват по ОП РЧР, са:

-          Включване в заетост – осигуряване на субсидирана заетост за 56 безработни лица от ромски произход;

-          Център за обществена подкрепа с общностен център в кв. „Изток“, гр. Луковит – разкриване на ЦОП със социален работник, педагог, логопед и назначаване на общностен работник в изнесения център в кв. „Изток“. В ЦОП и изнесената му част ще се предоставят социални и здравни услуги за около 200 деца, жени и майки.

-          Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи – работа с НПО с около 240 деца и младежи от ромската общност.

Основните дейности, които ще се изпълняват по ОП НОИР, са:

-          Допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин – за около 450 ученици;

-          Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици – за около 140 ученици;

-          Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование – 200 ученици;

-          Работа с родителите – ще бъдат обхванати около 400 родители;

-          Преодоляване на негативни обществени нагласи – работа с НПО – ще бъдат обхванати около 150 ученици.

В рамките на проекта ще бъдат назначени 5 образователни медиатори от ромски произход в училищата партньори по проекта.

Целта на проекта е чрез взаимно допълващи се мерки по двете оперативни програми, сведени на ниво ползвател, да бъде оказана подкрепа на най-бедните и уязвими семейства в общината.

Изпълнението на проекта ще приключи на 31.12.2020 г.

Линк към сайта на бенефициента – Община Луковит: https://www.lukovit.bg 

 

Footer

 

Проекти

НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит е иновативно училище за учебната 2020/2021 година

 

2109

 

С решение на Министерски съвет №584 е одобрен списъкът на иновативните училища за учебната 2020/2021 година.  Това са 504 иновативни училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. 14 са одобрените иновативни училища в област Ловеч. Сред одобрените училища под номер 172 в списъка е и НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит.

Иновациите са насочени към използване на нов метод на преподаване. Въвежда се проектно-базираното обучение във ФУЧ „Английски език“ с ръководител Габриела Пейчева – учител по английски език за учениците от първи клас и във ФУЧ „Математика“ с ръководител Цветозара Теодосиева – заместник-директор УД за учениците от трети клас.

Проектно-базираното обучение е различна техника на преподаване, която насърчава практиката на формиране на нови начини за учене, като се набляга на уменията за творческо мислене и позволява на учениците да открият, че има много начини за решаване на проблеми. Ние изграждаме самочувствие и увереност у учениците, за да ги подготвим за съвременния динамичен живот. Очакваме да се повиши успехът и интересът на учениците към заниманията в училище.

 

Завърши изпълнението на двегодишния проект  HEAL 

НУ“ИНж.Георги И.Вълков“ завърши изпълнението на двегодишния проект  HEAL  като част от програма Еразъм + . Планираните  дейности  на проекта  са изпълнени успешно. Като цяло проекта HEAL надхвърли всички очаквания и преодоля първоначално поставените цели. Той успя да включи почти всички местни общности в градовете, в  които се изпълнява и разпространението на резултатите от него е на отлично ниво с много активно участие в тази област от всички партньори.  Всички планирани дейности са осъществени  по план и в някои случаи са преработени, надградени са с нови , свързани с първоначално одобрените. Във връзка с предприетите мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и прилагането на разпоредбите в случаи на непреодолима сила - Форс форсмажорните обстоятелства последната среща в България беше отменена. Във всеки случай проектът HEAL  продължи да обслужва своите образователни цели, чрез телеконференции и методи за дистанционно обучение, така че дори при тези трудни условия нашите ученици  се възползваха  максимално от него.

Пълни описания и подробни отчети можете да намерите на уебсайта на проекта:

http://1dimkarpen.eyr.sch.gr/heal/?fbclid=IwAR18kONL0EFRD6fiZe88PTGaCAoeFLUGFCMUxiFsF99gFCAZmv6PN7qka_0

 

 

 

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020).

От месец юни за децата от подготвителната група при НУ „Инж. Вълков“ – гр. Луковит се създаде организация за провеждане на присъствено допълнително обучение по български език с цел осигуряване на възможности за постигане на компетентностите по образователното направление „Български език и литература“ и достигане на готовност за постъпване в училище по
Под ръководството на г-жа Екатерина Трифонова децата си припомниха свои любими приказки и стихотворения, подобриха комуникативните си умения, научиха нови игри и се забавляваха.

 

клуб "Дигитална работилница" по проект BG05M2OP001-2.012-0001

 1

Успешно завърши работата на клуб "Дигитална работилница" по проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. - "Образование за утрешния ден". В електронната книжка - представителна изява за завършването на клуба, са поместени творби и електронни ресурси на учениците от сборната група -III-IV клас с ръководител Калинка Калчева.

 

 

Проект на НУ"Инж.Георги Иванов Вълков" - Луковит за кандидатстване

  за включване в списъка на иновативните училища.

 

Прочети още...