Бюджет

 

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр.Луковит, обл.Ловеч

 тел.: 0697 5 2332, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.nuvalkov.com

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Инж.Г.Ив.Вълков” – гр.Луковит за ІV – то тримесечие на 2018 год.

I . ПРИХОДИ

 1. Субсидия държавна дейност по формула                   763 366.00
 2. Трансфер ПВЗ                                                                 14 717.54
 3. Приходи от наем                                                                 600 .00
 4. Върнати суми                                                                         56.13
 5. Проект „Твоят час“                                                         11 326.00
 6. Трансфер от ПУДООС                                                      2 500.00
 7. Приходи от дарение                                                             710.00
 8. Спрени месечни помощи                                                   1049.45
 9. Еразъм +                                                                           38 249.40
 10. Осигурени шкафчета                                                        7 670.00
 11. Касова наличност                                                                368.33

Общо приходи                                                                         840  612.85

I I. РАЗХОДИ

 1. Разходи по отчет                                                           722 040.00
 2. Върнати суми                                                                          56.13
 3. Разходи по проект  Еразъм  +                                        16 690.04
 4. Разходи по проект „Твоя час“                                        18 411.00
 5. Възстановена сума                                                          83 048.38
 6. Касова наличност                                                                 368.33

Общо разходи                                                                          840  613.88

 

Разходите на бюджета по параграфи  за четвъртото  тримесечие на 2018г. на НУ”Инж. Г.Ив.Вълков” – гр. Луковит са както следва:

Име на параграф Параг.

План

ІV тримесечие

Отчет 

ІV тримесечие

1. Заплати труд. правоотношения 101 447 826 398 538
1.Заплати ПВЗ 201 14 472 14 472
1.Заплати гр.договор 202 - 2 146
2. Изпл.суми СБКО 205 12 800 16 467
3. Обещ.хар. възнагр. 208 40 328 33 310
4. Др.възнагражд. 209 - 10 201
5.ДОО 551 49 366 49 949
6. УПФ 552 13 580 14 208
7. ЗОВ 560 19 140 20 756
8. ДЗПО 580 9 020 10 112
9. Храна 1011 31 000 33 854
10. Р-ди облекло 1013 4 500 3 080
11. УТС 1014 12 374 14 703
12. Материали 1015 48 529 32 176
13. Вода,горива,енер. 1016 18 000 18 880
14.Р-ди външни у-ги 1020 48 187 40 430
15.Текущ ремонт 1030 13 584 1040
16.Командировки 1051 2 200 2178
17. Р-ди за застраховане 1062 800 561
17. Придобиване на др. оборудване, машини 5203 - 1881
18. Комп. и хард.обор. 5201 - 3026
19.Стопански инвентар 5205 - -

   

       

В края на отчетното тримесечие няма неразплатени разходи.

Наличните неизразходвани средства в банката по сметката на училището към 31.12.2018г.  са  0.00 лв.

Преходен остатък  за 2019г.  83 048.38 лв.

 

   Директор:…………………..

                        /Г. Цветкова/