Проекти

Banner link

Прием на ученици

Приемът в училището се извършва по молба на родителите на децата и учениците от кв.Елешник, кв.Чукара и кв.Изток, които са предимно от ромски произход. В последните години процентът на децата роми значително нарасна, от  2007/08 учебна година до 2013/2014 учебна година  съставът на учениците е изцяло ромски.От 2014/2015 до 2017/2018 учебни години в училището са  се обучават 2 деца от български произход. Учебната 2019/2020 година е от 100% деца и ученици от ромски произход.

Съотношението на етническите групи в годините е следното:
Брой на учениците                учебна година           от малц. произход/ %
270                                              2004/ 05                          256/ 94,8 %
218                                              2005/ 06                          210/ 96,3%
193                                              2006/ 07                          190/ 98,4%
180                                               2007/08                           180/ 100 %
208                                               2008/09                           207/ 99.5%
209                                               2009/10                           209/ 100 %
235 / 28 деца в ПГ                       2010/11                           263/ 100% 
239 / 24 деца в ПГ                       2011/12                           263/ 100%
251/ 28 деца в ПГ                        2012/13                           279/100%
244/ 27 деца в ПГ                        2013/14                           271/100%

256/27 деца в  ПГ                        2014/15                           280/ 99%

246/ 26 деца в ПГ                        2015/16                           269/ 99% 

239/24 деца в ПГ                         2016/17                           259/ 99%

234/23 деца в ПГ                         2017/18                           257/99%   
242/27 деца в ПГ                         2018/19                           269/100%
232/25 деца в ПГ                        2019/20                           255/100%

210/25 деца в ПГ                           2020/21                           235/100%

                 

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В НУ”ИНЖ. ВЪЛКОВ”

Посещението на подготвителна група е от голямо значение за адаптацията и подготовката на децата за училище. Тази подготовка се осъществява по Програма за подготвителна група в училище. 
В програмата за задължителна подготвителна група са включени представи и понятия, които са необходими за детето, за успешното му училищно обучение, като се акцентира върху придобиването на умения за обучение, а не върху самото обучение и ограмотяване, което е задача на началното училище.
През учебната 2020/2021година подготвителната група в НУ”Инж. Вълков” е съставена от 25 деца с ръководител Екатерина Трифонова.

ПРИЕМ В І клас

За учебната 2020/2021 година се осъществява прием в две паралелки с класни ръководители:

Цветанка Томова - старши учител

Росица Георгиева - старши учител