Проекти

Banner link

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  

 

1

2

 

 

 

 

 

 

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През учебните 2020-2021 и 2021-2022 години НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“- гр.Луковит бе включено в дейностите по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран
от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът се реализира от Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР.
Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ има за цел да не се допуска прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на обучение от разстояние в електронна среда, да се осигурят условия за ефикасност на образованието и да се противодейства на риска от отпадане. Проектът ще направи това като си поставя амбицията да задоволи 2 типа неотложни нужди: технически устройства за дистанционно обучение и умения на учениците, родителите и учителите да използват предоставените технически устройства за синхронни форми на онлайн обучение.

Проектът е на обща стойност 109562541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

В НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“- гр.Луковит са осъществени следните дейности:

По дейност 1:  закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на криза.

Предоставени са 18 преносими компютри, 23 таблета за ученици и 7 лаптопа за учители, както и един универсален шкаф за зареждане.

По дейност 2:  Обучение на ученици.

Проведени са обучения на 21 групи със 107 ученици, под ръководството на 8 учители.

„Моделиране и програмиране на роботизирани конструктори“

243349594 1511507372536833 3609004312301674771 nПрез учебната 2021/2022 година НУ „Инж. Вълков“ работи по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” - Модул „Библиотеките като образователна среда”. На 29.09.2021 г. с учениците от IV клас се осъществиха дейности на тема „Моделиране и програмиране на роботизирани конструктори“, a с учениците от III клас се проведоха дейности на тема „Интерактивни игри с образователна цел“. С помощта на Лего конструкторите учениците с ентусиазъм се пренесоха се в света на роботиката.

Прочети още...

Проект „Готови за многообразие“ на Тръст за социална алтернатива по договор № BG05M2OP001-3.017-0043 – Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда (ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“).

 11

 

 

 

 

 

 

НУ „Инж. Вълков“ – гр. Луковит ще реализира проект „Готови за многообразие“ на Тръст за социална алтернатива по договор № BG05M2OP001-3.017-0043 – Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда (ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“).

 В основата на проект „Готови за многообразие“ стоят ценностите на антидискриминация, непредубеденост, равнопоставеност и уважение към многообразието в нашите общности, на работното място и в обществото като цяло. Проектът е насочен към образователните специалисти, като целта е те да бъдат подкрепени в усвояването на знания и умения за ефективна работа в мултикултурна среда.

 Партньори:

 Детска градина №2 „Усмивка“, с. Камбурово

Детска градина №1 „Радост“, гр. Омуртаг

Детска градина „Усмивка“, гр. Опака

IV Основно училище „Иван Вазов“, гр. Търговище

Средно училище „Любен Каравелов“, гр. Варна

Средно училище „Свети Климент Охридски“, гр. Варна

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна

Начално училище „Инженер Георги Иванов Вълков“, гр. Луковит

Продължителност на проекта: 17 месеца

Дейности:

 Дейност 1

Разработване на стратегия и план за установяване на качествена педагогическа практика в мултикултурна среда в партниращите учебни заведения

Дейност 2

Обучение „Готови за многообразие – Заедно към многообразието“, завършващо с присъждане на

квалификационни кредити

Дейност 3

Обучение „Цялостен подход към многообразието“, завършващо без присъждане на квалификационни кредити

Дейност 4

Обучение „Компетентни образователни специалисти в среда на многообразие“, завършващо без присъждане на квалификационни кредити.

 

Успешно приключи планираните за периода дейности по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ през изминалата учебна 2020/2021 година НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“- гр. Луковит

207028202 227010239239898 8957553895354604515 nПрез изминалата учебна 2020/2021 година НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“- гр. Луковит успешно приключи планираните за периода дейности по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Включените 5 деца от Подготвителна група получиха възможност за постигане на по-високи компетентности по образователното направление „Български език и литература“ . По интересен и забавен начин те затвърдиха знанията си за звуковете и техните букви, научиха се самостоятелно да съставят разкази по сюжетни картини с обща тематика. Пренасяха се в чудния свят на приказките и разказваха за своите любими герои. За всички деца бяха осигурени учебни помагала и образователни игри. Благодарение на дадената възможност за допълнително обучение по български език, под ръководсвото на г-жа Трифонова, децата повишиха своята готовност за постъпване в първи клас.

Прочети още...