Проекти

Banner link

Проект „Готови за многообразие“ на Тръст за социална алтернатива по договор № BG05M2OP001-3.017-0043 – Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда (ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“).

 11

 

 

 

 

 

 

НУ „Инж. Вълков“ – гр. Луковит ще реализира проект „Готови за многообразие“ на Тръст за социална алтернатива по договор № BG05M2OP001-3.017-0043 – Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда (ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“).

 В основата на проект „Готови за многообразие“ стоят ценностите на антидискриминация, непредубеденост, равнопоставеност и уважение към многообразието в нашите общности, на работното място и в обществото като цяло. Проектът е насочен към образователните специалисти, като целта е те да бъдат подкрепени в усвояването на знания и умения за ефективна работа в мултикултурна среда.

 Партньори:

 Детска градина №2 „Усмивка“, с. Камбурово

Детска градина №1 „Радост“, гр. Омуртаг

Детска градина „Усмивка“, гр. Опака

IV Основно училище „Иван Вазов“, гр. Търговище

Средно училище „Любен Каравелов“, гр. Варна

Средно училище „Свети Климент Охридски“, гр. Варна

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна

Начално училище „Инженер Георги Иванов Вълков“, гр. Луковит

Продължителност на проекта: 17 месеца

Дейности:

 Дейност 1

Разработване на стратегия и план за установяване на качествена педагогическа практика в мултикултурна среда в партниращите учебни заведения

Дейност 2

Обучение „Готови за многообразие – Заедно към многообразието“, завършващо с присъждане на

квалификационни кредити

Дейност 3

Обучение „Цялостен подход към многообразието“, завършващо без присъждане на квалификационни кредити

Дейност 4

Обучение „Компетентни образователни специалисти в среда на многообразие“, завършващо без присъждане на квалификационни кредити.

 

Успешно приключи планираните за периода дейности по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ през изминалата учебна 2020/2021 година НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“- гр. Луковит

207028202 227010239239898 8957553895354604515 nПрез изминалата учебна 2020/2021 година НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“- гр. Луковит успешно приключи планираните за периода дейности по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Включените 5 деца от Подготвителна група получиха възможност за постигане на по-високи компетентности по образователното направление „Български език и литература“ . По интересен и забавен начин те затвърдиха знанията си за звуковете и техните букви, научиха се самостоятелно да съставят разкази по сюжетни картини с обща тематика. Пренасяха се в чудния свят на приказките и разказваха за своите любими герои. За всички деца бяха осигурени учебни помагала и образователни игри. Благодарение на дадената възможност за допълнително обучение по български език, под ръководсвото на г-жа Трифонова, децата повишиха своята готовност за постъпване в първи клас.

Прочети още...

НП „Иновации в действие“

IMG 2885Директори, учители и ученици от иновативно училище НУ“Инж. Георги Иванов Вълков“-гр. Луковит, иновативно училище ОУ“Д-р Петър Берон“ – гр. Плевен,  неиновативно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ – с. Петко Славейков, общ. Севлиево са на четиридневна обмяна на опит по НП „Иновации в действие“.

Домакин на първата среща бе ОУ „Д-р Петър Берон“, в периода от 10-13 май 2021 г., където гостите останаха впечатлени от учебната среда, центърът по математика и технологии и от модерната база. Участниците в мобилността се запознаха с етапите, през които преминава подготовката и планирането на интердисциплинарен урок. Проведе се кръгла маса на тема: „Иновациите – предизвикателства и възможности“. Срещата продължи с открити иновативни уроци и дискусия на тема: „Иновации в образованието“. Педагогическите екипи посетиха панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ и парк „Кайлъка“.

Втората среща по НП“Иновации в действие“, Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновативни практики“ се проведе в иновативно училище НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“-гр. Луковит, в периода 08.06.2021 г. – 11.06.2021 г. Дейностите по програмата се осъществяват чрез обмен на добри практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата.

Темата на мобилността е „Сътрудничество и обмяна на иновации“.  Училището домакин представи два интердисциплинарни урока с прилагане на проектнобазирано обучение на тема:

  • „Животните в джунглата“- ФУЧ „Английски език;
  • „Рожден ден-ФУЧ „Математика“.

Представиха се две добри практики, свързани с работа по проекти:

  • Проект „Транспорт“;
  • Проект „Книга на приятелството“.

Всички педагогически специалисти взеха участие в семинар на тема „Иновативни методи на обучение и позитивна култура на класната стая. Възпитанието и образованието. Практически техники за работа в клас. Проектнобазирано обучение“.

Гостите се запознаха и с красивия регион на нашия град, разгледаха местни природни и културни забележителности.

1 20210806 121139 page 0012 20210806 121227 page 001

Прочети още...

В НУ“Инж. Вълков“- гр. Луковит стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

12

 

 

В НУ“Инж. Вълков“- гр. Луковит стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на 27.04.2021 г. в НУ „Инж. Вълков“-гр. Луковит бе доставено компютърно оборудване с операционна система Windows за нуждите на деца и ученици. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Училището участва в Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

През учебната 2020/2021 година, продължават дейностите по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

1

 

 

През учебната 2020/2021 година, продължават дейностите по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". В проекта са включени 5 деца от Подготвителна група, а заниманията се реализират два пъти седмично. По интересен и забавен начин те затвърждават знанията си за гласните звукове и техните букви, стремят се самостоятелно да съставят разказ по сюжетни картини с обща тематика. За всички деца има осигурени учебни помагала и образователни игри.