Проведено обучение по Дейност 2 на Проект „Готови за многообразие“

241232297 875583670049968 6598859643002085311 nОбучението се проведе по линия на Проект „Готови за многообразие“, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017 - „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е насочен към педагогическите специалисти, като целта е те да бъдат подкрепени в усвояването на знания и умения за ефективна работа в мултикултурна среда. Концепцията на предвидените дейности е да надграждат и обогатяват съществуващите ресурси и капацитет в образователните институции.

Проект  „Готови за многообразие“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и се изпълнява в партньорство с фондация „Тръст за социална алтернатива“ https://www.facebook.com/trustforsocialachievement/